Naša spoločnosť zabezpečuje zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku pre Váš úspešný rozbeh v podnikaní.

Služby, ktoré v rámci založenia s.r.o. poskytujeme zahŕňajú:

  1. poradenstvo pred, počas zakladania ako aj po založení spoločnosti
  2. príprava potrebných dokumentov
  3. zabezpečenie živnostenského osvedčenia
  4. zastupovanie pred registrovým súdom
  5. zabezpečenie výpisu z obchodného registra

Zakladanie s.r.o. od podpísania dokumentov po jej založenie trvá zvyčajne 10-14 pracovných dní.

Požiadavky pre zakladanie s.r.o.:

Základné imanie s.r.o. je najmenej 5 000 €. Základné imanie je potrebné splatiť na bankový účet založený na zakladanú spoločnosť v Slovenskej republike.

Konateľom ako aj spoločníkom Slovenskej spoločnosti môže byť osoba s trvalým pobytom na Slovensku, cudzinec z krajiny EU, alebo OECD, alebo osoba z tretej krajiny pričom musí mať na území SR trvalý, alebo prechodný pobyt.

Osoby so zápisom v trestnom registri môžu byť spoločníkmi (vlastníkmi) v spoločnosti avšak konatelia spoločnosti musia mať čistý Výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov nie je potrebné dokladať príslušný úrad si ho vyžiada vo vlastnej réžii.

Každá spoločnosť musí mať vlastné Obchodné meno na to, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť, ktoré nesmie byť zameniteľné s iným obchodným menom inej spoločnosti. To, či existuje spoločnosť s podobným názvom zistíte na stránke www.orsr.sk, keďže obchodné meno spoločnosti sa zapisuje do Obchodného registra.

Obchodný regnálažistostíister okrem iných náležistostí skúma či novozakladaná spoločnosť má sídlo spoločnosti, toto je potrebné doložiť nájomnou zmluvou, podnájomou zmluvou, príp. Vyhlásenie vlastníka k sídlu.

Je potrebné spísať spoločenskú zmluvu, ak má zakladajúca sa spoločnosť viac spoločníkov. Ak je zakladateľom jedna osoba, spoločenská zmluva sa nahrádza zakladateľskou listinou.

Pre každý predmet podnikania je potrebné požiadať o vydanie listiny, o ktorú žiadate úrad na odbore živnostenského podnikania. K žiadosti musí byť priložený kolok, ktorého cena je stanovená podľa zákona. Cena je rôzna ak žiadate o vydanie osvedčenia na volnú, remeselnú alebo viazanú živnosť.